info@ff.unair.ac.id +62-31-5937824

Biomaterial And Translational Research

Ketua : Prof. Junaidi Khotib, M.Kes., Ph.D.Apt.

Anggota :

  1. Prof. Dr. apt. Aniek Setiya Budiatin, M.Si.
  2. Samirah, S.Si., Sp. FRS. , Apt.
  3. Dewi Wara Shinta, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.
  4. Khoirotin Nisak, S.Farm., M.Farm., Apt.